29/4/09

Περίληψη Απόφασης Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κυρίες, Κύριοι,
Σας ενηµερώνουµε επί των ακολούθων θεµάτων που αφορούν την εξέλιξη των αγωγών που έχουµε ασκήσει για λογαριασµό σας ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων:
1. Εξεδόθη και δηµοσιεύθηκε ήδη (Απρίλιος 2009) η Απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) επί προδικαστικών ερωτηµάτων που του είχε απευθύνει το ΜΠρωτ.Ρεθ. επί αγωγών συµβασιούχων της Νοµαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Η Απόφαση αυτή αν και δεν αφορά άµεσα συµβασιούχους των ΤΕΙ, έδωσε απάντηση σε σηµαντικά νοµικά θέµατα που και εµείς έχουµε θέσει στα ελληνικά Δικαστήρια σε ότι αφορά τους συµβασιούχους καθηγητές των ΤΕΙ.
3. Η ανωτέρω Απόφαση δέχεται σε µεγάλο βαθµό τα νοµικά επιχειρήµατα των συµβασιούχων και ανατρέπει έτσι τις θέσεις πολλών ελληνικών δικαστηρίων, που έχόυν δεχθεί τα αντίθετα σε πολλές από τις αγωγές των συµβασιούχων καθηγητών που χειριζόµαστε.
4. Επί παραδείγµατι το ΔΕΚ απορρίπτει την άποψη της ελληνικής Κυβερνήσεως (που έχουν κατά καιρούς δεχθεί αρκετά δικαστήρια) ότι δεν µπορεί να γίνει µετατροπή των συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου στον Δηµόσιο Τοµέα, ακόµα και αν οι συµβασιούχοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, επειδή το ελληνικό Σύνταγµα το απαγορεύει. Αντιθέτως δέχεται ότι στην περίπτωση αυτή το Σύνταγµα πρέπει να ερµηνευτεί κατά τρόπο σύµφωνο µε την κοινοτική Οδηγία και άρα αν διαπιστωθεί ότι καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες, η. συνταγµατική απαγόρευση δεν εφαρµόζεται.
5. Οµοίως απορρίπτεται από το ΔΕΚ και η άποψη (βάσει της οποίας έχουν απορριφθεί πολλές αγωγές συµβασιούχων ΤΕΙ) ότι η τυχόν νοµοθετική υποχρέωση προσλήψεως προσωπικού µόνο µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, σε φορείς του Δηµοσίου δεν σηµαίνει ότι η προσφυγή του φορέα στις συµβάσεις αυτές είναι οπωσδήποτε νόµιµη. Αντιθέτως αν ακόµα και στην περίπτωση νοµοθετικά κατοχυρωµένης προσλήψεως µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα, η µετατροπή σε συµβάσεις αορίστου χρόνου δεν αποκλείεται. Εν τέλει το κρίσιµο ζήτηµα είναι αν καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες και όχι αν υφίσταται νοµοθετική επιβολή των συµβάσεων ορισµένου χρόνου.
6. Ωστόσο το ΔΕΚ φαίνεται να αφήνει µεγάλο περιθώριο εκτίµησης στα εθνικά δικαστήρια για το αν και κατά πόσο σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση οι καλυπτόµενες ανάγκες είναι πάγιες και διαρκείς ή έκτατες και περιστασιακές.
7. Το τελικό συµπέρασµα είναι ότι µε την ανωτέρω Απόφαση του ΔΕΚ κατοχυρώνουµε απολύτως σηµαντικές νοµικές µας θέσεις που έχουµε κατά καιρούς προβάλει στα Πρωτοδικεία και Εφετεία στην πορεία του αγώνα που διεξάγουµε για τη µετατροπή των συµβάσεών σας σε αορίστου χρόνου.
8. Ήδη στην πλειονότητα των αγωγών που έχουµε ασκήσει για λογαριασµό σας βρισκόµαστε στην τελική φάση αφού έχουµε ήδη καταθέσει τέσσερις αιτήσεις αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου και ετοιµάζουµε και την Πέµπτη, η οποία θα συνταχθεί υπό το φως των θέσεων του ΔΕΚ, όπως αυτές αποτυπώνονται στην προπεριγραφείσα Απόφασή του και θα κατατεθεί λίαν προσεχώς. Η προσπάθειά µας θα κατατείνει πλέον στο να µην αφήσουµε τον Άρειο Πάγο να παρακάµψει ερµηνευτικά στην περίπτωση των συµβασιούχων καθηγητών των ΤΕΙ τις θέσεις του ΔΕΚ, αλλά και να αναδείξουµε ενώπιον του Ανωτάτου Εθνικού Δικαστηρίου το γεγονός ότι οι ανάγκες που καλύπτετε είναι πράγµατι πάγιες και διαρκείς.
9. Θα σας ενηµερώσουµε όταν (εντός των προσεχών 2-3 µηνών) προσδιοριστεί η δικάσιµος ενώπιον του Αρείου Πάγου.
10. Στο συνηµµένo αρχείο προσαρτάται το κείµενο της Αποφάσεως του ΔΕΚ µε επισηµάνσεις µας.
Ευχαριστούμε
27 Απριλίου 2009-04-29
Ν.Γαβαλάς