2/3/11

Γνωμοδότηση του νομικού συμβουλου του ΑΤΕΙΘ για τις εισηγήσεις και επιτηρήσεις εκτός σύμβασης

Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΑΤΕΙΘ και με αποφάσεις των συμβουλίων των τμημάτων, οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί μπορεί να κληθούν μετά την λήξη της σύμβασής τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε ή να οριστούν ως επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση στους εξεταστές για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και στους επιτηρητές αποζημίωση που αντιστοιχεί στις ώρες επιτήρησης, υπολογιζομένης για κάθε περίπτωση στις αποδοχές του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Η αποζημίωση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των αποδοχών του πρότελευταίου μήνα της σύμβασής τους.